Warunki i zasady współpracy

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY za pośrednictwem zamówień na stronie internetowej www.greenluck.pl
-REGULAMIN-

Hurtownia internetowa greenluck działająca pod adresem http://www.greenluck.pl (dalej: „Hurtownia internetowa greenluck.pl”) jest platformą prowadzoną przez:
Green Luck SP. Z O.O.
Rzemieślnicza 13
81-855 SOPOT
Tel.: 503 633 066
Fax:
E-mail: handlowy@greenluck.pl

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 313994, NIP: 583-304-17-41,dalej: „Spółka”.

SŁOWNICZEK:

 

 • Klient – podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą na terenie RP lub będący w stanie organizacji, dokumentujący swoją działalność dokumentami założycielskimi odpowiednimi dla poszczególnych form prowadzenia działalności gospodarczej na terenie RP, posiadający swoją nazwę, adres , adres e-mail, tel.

 • Magazyn – magazyn zlokalizowany w Sopocie przy Al. Niepodległości 881G oraz w Żninie ul. Szpitalna 74 , w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

 • Hurtownia – dostępne towary w określonych w zakładce cenach brutto dostępne hurtowy punkt sprzedaży prowadzony przez Green Luck, Magill i spółka spóła jawna z siedzibą w Sopocie, przy al. Niepodległości 881G, 81-861 Sopot , zwana dalej SPÓŁKA

 • Koszyk – funkcjonalność Hurtowni Internetowej greenluck.pl, umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia takich jak w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności.

WARUNKI WSTĘPNE:

ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ BRANŻY I UNIKATOWOŚĆ KAŻDEJ RZECZY NALEŻĄCEJ DO OPAKOWNIA ZBIORCZEGO JAKIM JEST WOREK ODZIEŻY UŻYWANEJ SPRZEDAWANEJ NA KG, NIE MA MOŻLIWOŚCI OPISU PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY.

GREEN LUCK, Magill i spółka spółka jawna NIE BĘDZIE ROZPATRYWAŁA REKLAMACJI ORAZ ZWROTÓW TOWARU Z TYTUŁU NIEZGODNOŚCI TOWARU Z OPISEM.

ISTNIEJE JEDYNIE MOŻLIWOŚĆ OPISU MIXU ODZIEŻY W SPOSÓB JEDYNIE POGLĄDOWO OKREŚLAJĄCY JEGO PRZYKŁADOWĄ ZAWARTOŚĆ. KAŻDY WOREK TOWARU JEST INNY, NIEPOWTARZALNY I SPRZEDAJĄCY, NIE NARUSZA ORGINALNIE ZAMKNIĘTEGO OPAKOWANIA. CELEM ZAPOZNANIA SIĘ Z TOWAREM PROPONUJEMY ZAKUP TOWARÓW Z OPISEM „TEN WOREK”, KTÓRY ZAMIAST SZCZEGÓŁOWEGO OPISU JEST SFOTOGRAFOWANY I DAJE MOŻLIWOŚCI POGLĄDOWE JAKO PODSTAWA DO PODJĘCIA DECYZJI O ZAKUPIE.

Informacje dodatkowe:

KAŻDY WOREK POSIADA ORGINALNĄ ZIELONĄ PLOMBĘ Z NAPISEM GREEN LUCK ORAZ JEST DODATKOWO ZABEZPIECZONY ZAPINKĄ PLASTIKOWĄ . Oryginalnie zamknięty przykładowy worek jest ZASZYTY białą nicią.

Klient otrzymujący towar od kuriera ma obowiązek sprawdzić czy towar jest nienaruszony – tzn. szycie i plomba są zabezpieczeniem worka. Jeśli worek jest naruszony, brudny, mokry, bądź nosi inne ślady, które mogą świadczyć o naruszeniu, lub uszkodzeniu towaru KLIENT PRZED ODBIOREM PRZESYŁKI OD KURIERA MUSI NIEZWŁOCZNIE W OBECNOŚCI KURIERA ZGŁOSIĆ DO ODDZIAŁU FIRMY Green Luck, SP Z O.O Sopot ZAISTNIAŁY FAKT : nie odebrać przesyłki, bądź spisać protokół zniszczenia przy kurierze. PRZESYŁKI ODEBRANE OD KURIERA BEZ ZASTRZERZEŃ NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE W FORMIE REKLAMACJI. Jeżeli naruszenie przesyłki zostanie zauważone później to wówczas niezwłocznie po zauważeniu szkody, należy zawiadomić pracownika Hurtowni Green Luck w Sopocie. Co do rozpatrzenia takiej reklamacji decyduje Firma Kurierska.

§ 1
Warunki realizacji zamówienia

 1. Klientem Hurtowni Green Luck zamawiajacym poprzez stronę internetową greenluck.pl może być wyłącznie podmiot gospodarczy posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

 2. Klient może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.greenluck.pl. Klient po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na ww. stronie internetowej, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na Stronie produktowej polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” , a następnie wskazanie kolejnych polach formularza zamówienia sposobu odbioru i płatności, oraz potwierdzenie zamówienia.

 3. W Koszyku, Klient wskazuje:
  (a) zamawiane produkty;
  (b) adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury;
  (c) sposób dostawy;
  (d) sposób płatności

 4. Maksymalna ilość produktów znajdujących się w jednym zamówieniu składanym przez Klienta nie może przekroczyć 9 (dziewięć) sztuk. Jest to maksymalna ilość jednorazowego zamówienia do klienta a wartość pobrania dla kuriera nie może jednorazowo przekroczyć 6000zł PLN.

 5. W przypadku gdy Klient zamawia większą ilość produktów, Koszyk może zostać podzielony na części, z których każda będzie wymagała od Klienta oddzielnego potwierdzenia i wskazania sposobu realizacji zamówienia.

 6. Procedura składania zamówienia obejmuje polecenia „DO KOSZYKA”, „REALIZACJA ZAMÓWIENIA” „INFORMACJE O KLIENCIE”, „INFORMACJE O DOSTAWIE”, „DANE DO PŁATNOŚCI”, „METODA PŁATNOŚCI”, „UWAGI DO ZAMÓWIENIA”. Klient składa zamówienie przez wybór polecenia „WYŚLIJ ZAMÓWIENIE”. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia.

 7. Po złożeniu zamówienia, Spółka przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia.

 8. Realizacja zamówienie następuje: zamówienia złożone przez klienta i potwierdzone do godziny 12.00 od pn-pt będą realizowane tego samego dnia, zamówienia złożone po godz 12.00 zrealizowane będzie nastepnego dnia roboczego.

 9. Przedmiot zamówienia może być dostarczony do Klienta w zależności od jego wyboru: na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu bądź na adres danych z faktury.

 10. Spółka zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych kanałów dostawy zamówień oraz form płatności, w odniesieniu do wskazanych przez Spółkę produktów, kategorii produktowych lub liczby zamawianych produktów.

 11. Spółka zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych kanałów dostawy zamówień oraz form płatności dla Klienta, który w przypadku dostaw realizowanych przesyłką kurierską na adres wskazany przez Klienta – nie odbierze w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu przedmiotu zamówienia płatnego przy odbiorze.

  Przywrócenie wyłączonych kanałów dostawy lub form płatności może nastąpić po uprzednim pokryciu przez Klienta kosztów związanych z wysyłką towaru.

 12. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także jeśli zakup ich od dostawców Spółki nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Spółka poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.

 13. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Spółka może zaproponować Klientowi:
  (a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Spółka będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);
  (b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Spółka będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie); albo
  (c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

 14. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Spółka ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 7 (siedmiu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od jej zawarcia w przypadku, gdy została ona zawarta podczas wadliwego funkcjonowania systemu informatycznego Hurtowni Internetowej greenluck.pl, w szczególności w przypadku wyświetlania na stronie www.greenluck.pl błędnych cen, lub opisów produktów. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry – Spółka zwróci Klientowi zapłaconą kwotę, w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na zasadach szczegółowo wskazanych w § 8 poniżej.

 15. Klient jest zobligowany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Hurtowni Internetowej greenluck.pl. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niezachowania przez Klienta w tajemnicy loginu i hasła do ww. konta.

 16. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

 17. Cennik przesyłki kurierskiej GLS dostępny do pobrania na stronie www.greenluck.pl w zakładce Pliki , dokumenty.

§ 2
Ceny produktów

 1. Spółka zamieszcza informacje o produktach na stronie www.greenluck.pl w zakładce HURTOWNIA i sprzedaje ww. produkty za pośrednictwem Internetu.

 2. Ceny na stronie www.greenluck.pl zamieszczone przy produkcie:
  (a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  (b) nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;
  (c) nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych.

 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie www.greenluck.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta .

 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.

 5. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 6. Promocje w Green Luck SP Z O.O nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

§ 3
Modyfikacja zamówienia

Klient nie może samodzielnie dokonywać zmian w zamówieniu po jego złożeniu, może dokonywać zmian w zamówieniu kontaktując się z obsługą sklepu na adres: handlowy@greenluck.pl, podając numer zamówienia i treść zmian lub kontaktując się z Działem Obsługi Klienta Hurtowni Green Luck tel.503 633 066 . Zmiany w zamówieniu mogą być dokonywane jedynie do momentu kiedy zamówienie nie otrzyma statusu: „ZAKOŃCZONE” - status widoczny jest na koncie klienta: Moje konto / Zamówienia oraz w korespondencji mailowej z Hurtownią. Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot zapłaty nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Spółkę. Zasady zwrotu należności Klientom zostały szczegółowo opisane w § 9 poniżej.

§ 4
Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:
  - gotówką płatną w kasie lub gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej a realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia za pomocą strony internetowej www. greenluck.pl w zakładce HURTOWNIA;
  - przelewem bankowym, a nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Hurtownię Internetową greenluck.pl potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatności.

 2. Klient nie ma możliwości łączenia różnych form płatności w jednym zamówieniu.

§ 5
Czas realizacji zamówień

 1. Spółka może zamieścić na Stronie produktowej informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Ww. informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.

 2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres .

 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy, z uwagi na okoliczności, które nie są od niej zależne.

§ 6
Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze wysłane:
  (a) kontaktując się z Działem Obsługi Klienta mailem lub telefonicznie;

   

 2. Klient , dokonujący zakupów za pośrednictwem strony internetowej www.greenluck.pl może zwrócić bez podawania przyczyny w ciągu 10 (dziesięć) dni od otrzymania zrealizowanego zamówienia każdy zamówiony w Hurtowni Internetowej greenluck.pl produkt, pod warunkiem nie naruszenia plomby i zaszycia worka, jeśli w jego opisie nie zawarte zostało zastrzeżenie o tym, iż nie podlegają zwrotowi.

 3. Klient, o którym mowa w ust. 2 powyżej może dokonać zwrotu zakupionych produktów, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie, jeżeli w terminie 10 (dziesięć) dni od daty otrzymania przedmiotu zamówienia złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokona zwrotu odebranych produktów w stanie nienaruszającym plomby i zaszycia worka (Wzór oświadczenia Klienta znajduje się na stronie internetowej www.greenluck.pl w zakładce Pliki, dokumenty....

 4. Klient, o którym mowa w ust. 2 powyżej, może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części, jako CAŁE ZAMKNIĘTE ORGINALNIE ZASZYTE I Z PLOMBĄ Green Luck worki:
  (a) w jakimkolwiek magazynie HURTOWNI Green Luck – w ciągu 10 (dziesięciu) dni od odbioru zamówienia
  (b) po odebraniu przesyłki dostarczonej kurierem. Wówczas zwracane produkty składające się na zamówienie należy odesłać na adres: Magazyn GREEN LUCK SP Z O.O, Rzemieślnicza 13; 81-855 SOPOT.

 5. Wszelkie płatności między stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich.

 6. Spółka nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§ 7
Zwrot należności Klientom

 1. Spółka dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
  (a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
  (b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej;
  (c) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które nie zostało odebrane w Hurtowni Green Luck i było uprzednio opłacone z góry;

 2. Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy Klienta, przy czym Klientowi nie przysługuje z tego tytułu prawo do żądania zapłaty odsetek.

 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Spółce numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Spółce takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

 4. W przypadku gdy zwrot produktów (odstąpienie od umowy) nastąpi w Hurtowni Green Luck, a zamówienie:
  (a) zostało opłacone przy odbiorze – zwrot należności nastąpi w Hurtowni Green Luck;
  (b) zostało opłacone z góry – zwrot należności nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 2.

§ 8
Dane gromadzone przez www.greenluck.pl

Rejestrując się na stronie internetowej www.greenluck.pl Klient, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych firmowych (firma, imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu) w celu realizacji zamówień Klienta dokonywanych w Hurtowni Green Luck SP Z O.O.

§ 9
Newsletter

 1. Klient ma możliwość zaprenumerowania biuletynu informacyjnego (Newsletter) Hurtowni Green Luck , Magill i spółka spółka jawna.

 2. Klient będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail, jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na dostarczanie mu przez Green Luck SP Z O.O korespondencji drogą elektroniczną

 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newsletter za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta lub samodzielnie, poprzez kliknięcie na link znajdujący się w przesłanym mu mailu zawierającym Newsletter lub po zalogowaniu się na stronie www.greenluck.pl i po wejściu na stronę Newslettera .

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronie internetowej www.greenluck.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 2. Dostępność informacji o produktach na stronie Hurtowni Internetowej greenluck.pl nie oznacza dostępności tych produktów w Magazynie i możliwości realizacji zamówienia.

 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu z Hurtowni Internetowej www.greenluck.pl zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych przyczyn od niej niezależnych.

 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

 5. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu dostępnego w Hurtowni Internetowej www.greenluck.pl wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego produktu.

 6. Ceny podane w Hurtowni internetowej www. greenluck.pl nie są cenami obowiązującymi w Hurtowni Green Luck i nie podlegają dodatkowym rabatom, które mogą w danym czasie obowiązywać w Hurtowni Green Luck

 7. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego.

 8. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Hurtowni Internetowej www.greenluck.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 07 stycznia 2012 r..

 10. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, od momentu udostępnienia na stronie www.greenluck.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.